Typy projektů

A design test is a suitable tool before launching a new product or with a re-design, face-lift of an existing product. It enables to measure the motivation potential of the design, its attractiveness, competitiveness. 

The launching of new products is a very complicated process. Thanks to this tool you will get important data regarding competition, the acceptance of a new product, threats of cannibalism on existing products, willingness to buy, price thresholds, places of purchase, description of target group etc.

A special research tool used for the measuring of the impact of the campaign, generally combined with expenditure resources on the campaign.

A post - test quantifies the impact of the advertising campaign, it measures with the pre - test results. 

This research tool represents the possibility of an effective measuring of a situation before the launch of an advertising campaign and simultaneously the evaluation of the intended advertising campaign. 

The aim of this test is to find the most optimal prices from an end customer's point of view - that is price which will meet with the relatively smallest consumers´ resistance. The test operates with several price levels.

Enables to measure the brand not only from the financial point of view but also other attributes of a non-financial character. Value analysis shows how the brand is located in the consumers´ minds.

The method of a conjoint analysis is a multi-dimensional statistic method, which enables to discover the importance of attributes according to which a customers makes a decision when buying. The important thing is that a whole complexity of factors is constantly considered. This way an isolated evaluation of an individual attribute is removed, which is typical for conventional methods.

Net Promoter Score is a metric which allows effective and quick measuring of customer´s feedback.

Provides an important comparison -  the comparison of the results of touch points analysis with competition. It enables to get key information about competition and therefore supply adequate information for the decision-making process of the client. 

A touch points analysis represents a comprehensive analysis of all customer communication channels. So it can comprise mystery shopping, mystery calling, as well as mystery mailing, mystery writing. A touch points analysis is generally accompanied by a benchmark.

Contact with a customer is the key factor on how the customer perceives the supplier of the goods or services. Mystery mailing represents a simple and professional feedback to customer services provided by email.

Contact with a customer is the key factor on how the customer perceives the supplier of the goods or services. Mystery calling represents a simple and professional feedback to customer services provided by telephone.

Contact with a customer is the key factor on how the customer perceives the supplier of the goods or services. Mystery shopping represents a simple and professional feedback to customer services provided personally, e.g. in customer centres.

Employee insight presents a comprehensive view of employees as internal customers - enables the measurement of satisfaction, loyalty, identification with the goals and visions of company codes of conduct, etc.

The index is used in combination with CSI. Its main benefit is the ability to measure the strength of emotional attachment - i.e. customer loyalty, the threat of customers leaving in future etc.

The index enables to monitor total customer satisfaction as well as individual areas of satisfaction. The index is standardized and enables a benchmark comparison with direct competition or the whole industry. The interpretation value combined with the importance of individual areas for the customer is important. The index in combination with CLI enables to quantify the number of loyal customers, customers in danger of leaving etc.

The analysis enables to identify the behaviour patterns of a target group, decision-making processes, impulses to buy.

We often expect our target groups to understand as well as we do the terms which we want to use communication. However in most cases it is not like this. The aim of this analysis is to bring a new quality of understanding on how customers perceive key messages. An analysis of semantic network of target groups is a part of the analysis.

The analysis focuses on what makes the brand's excellence and what is necessary to be developed and further built. So called "prints of the brand" analysis is also a part - i.e. the print of the brand in consumers´ minds. WOM - so called word of mouth is an important aspect.

 Is a comprehensive view of the brand in all its context.   It answers questions like e.g. "How does the brand support business, how efficient is it in the competitive field, what are the brand's key problems and how to manage the brand further".

A tracking study enables to monitor the main indicators in time - awareness, penetration, trial in the last period, most often used brand, best brand, etc. A tracking study is carried out in time intervals and is used to monitor the life cycle of the brand and its development.

A comprehensive tool for measuring the brand's value. It consists of 4 dimensions - brand awareness, emotional evaluation of the brand, rational evaluation of the brand and brand preference. The resulting brand value index can be monitored in time or compared with competition.

Test designu je vhodným nástrojem před uvedením nového výrobku na trh nebo při re-designu, face-liftu stávajícího produktu. Umožňuje změřit motivační potenciál designu, jeho atraktivitu, konkurenceschopnost.

Zavádění nových produktů na trh je velmi komplikovaný proces. Díky tomuto nástroji získáte důležitá data ohledně konkurence, akceptace nového produktu, hrozeb kanibalizace na současných produktech, ochoty ke koupi, cenovým prahům, míst nákupu, popisu cílové skupiny apod.

Speciální výzkumný nástroj sloužící k měření zásahu kampaně, zpravidla kombinovaný s vynaloženými prostředky na kampaň.

Post - test kvantifikuje zásah reklamní kampaně, poměřuje se s výsledky pre – testu.

Tento výzkumný nástroj představuje možnost efektivního změření situace před spuštěním reklamní kampaně a současně zhodnocení zamýšlené reklamní kampaně.

Cílem tohoto testu je zjištění nejoptimálnější ceny z pohledu konečného zákazníka - tedy ceny, která se setkává s relativně nejmenším odporem spotřebitelů. Test pracuje s několika úrovněmi cen.

Umožňuje měřit značku nejen z pohledu finančního, ale i dalších atributů nefinančního charakteru. Hodnotová analýza ukazuje, jak je značka umístěna v myslích spotřebitelů.

Metoda conjoint analýzy je vícerozměrná statistická metoda, která umožňuje zjistit důležitost atributů, podle kterých se zákazník při nákupu rozhoduje. Důležité je, že se neustále bere v úvahu celý komplex faktorů. Tím je odstraněno izolované posuzování jednotlivého atributu, které je typické pro konvenční metody.

Net Promoter Score je metrika, která umožňuje velmi efektivní a rychlé měření zákaznického feedbacku.

Poskytuje důležité srovnání - srovnání výsledků analýzy touch points s konkurencí. Umožňuje získat klíčové informace o konkurenci a dodat tak adekvátní informace pro rozhodovací proces klienta.

Analýza touch points představuje komplexní analýzu všech zákaznických komunikačních  kanálů. může tedy obsahovat mystery shopping, mystery calling, ale také mystery mailing, mystery writting. Analýza touch points bývá zpravidla doplněna benchmarkem.

Kontakt se zákazníkem je klíčovým faktorem pro to, jak zákazník dodavatele zboží nebo služeb vnímá. Mystery mailing představuje jednoduchou a profesionální zpětnou vazbu na zákaznické služby poskytované prostřednictvím emailu.

Kontakt se zákazníkem je klíčovým faktorem pro to, jak zákazník dodavatele zboží nebo služeb vnímá. Mystery calling představuje jednoduchou a profesionální zpětnou vazbu na zákaznické služby poskytované prostřednictvím telefonu.

 

Kontakt se zákazníkem je klíčovým faktorem pro to, jak zákazník dodavatele zboží nebo služeb vnímá. Mystery shopping představuje jednoduchou a profesionální zpětnou vazbu na zákaznické služby poskytované osobně, např. v zákaznických centrech.

Employee insight představuje komplexní pohled na zaměstnance jako interního zákazníka - umožňuje měření jeho spokojenosti, loajality, ztotožnění s cíly a vizemi firmy, etickými kodexy atd.

Index je využíván v kombinaci s CSI. Jeho hlavním přínosem je schopnost změřit sílu emočního pouta - tj. loajalitu zákazníků, hrozba odchodu zákazníků v budoucnu apod.

Index umožňuje sledování celkové spokojenosti zákazníků, jakož i dílčích oblastí spokojenosti. Index je standardizován a umožňuje benchmarkové srovnání s přímou konkurencí nebo celým odvětvím. Důležitá je jeho interpretační hodnota v kombinaci s důležitostí jednotlivých oblastí pro zákazníka. Index umožňuje v kombinaci s CLI kvantifikovat množství loajálních zákazníků, zákazníků ohrožených odchodem apod.

Analýza umožňuje identifikovat vzorce chování cílové skupiny, rozhodovací procesy, impulsy k nákupu.

Často předpokládáme, že naše cílové skupiny rozumí pojmům, které chceme využít v komunikaci stejně jako my. Ve většině případů tomu tak ale není. Cílem této analýzy je přinést novou kvalitu porozumění tomu, jak zákazníci vnímají klíčová sdělení. Součástí analýzy je i analýza sémantické sítě cílových skupin.

Analýza je soustředěna na to, co tvoří excelenci značky a co je nutné rozvíjet a dále budovat. Součástí je i analýzy tzv. „stopy značky" - tj. otisku značky v myslích spotřebitelů. Důležitým aspektem je WOM - tzv. word of mouth.

Je komplexní pohled na značku ve všech souvislostech. Odpovídá např. na otázky "Jak značka podporuje business, jak je výkonná v konkurenčním poli, co jsou klíčové problémy značky a jak dále značku řídit".

Trackingová studie umožňuje sledovat hlavní indikátory značky v čase - znalost, penetraci, trial v poslední období, nejčastěji používaná značka, nejlepší značka atd. Trackingová studie se provádí v časových intervalech a slouží ke sledování životního cyklu značky a jejímu vývoji.

Komplexní nástroj k měření hodnoty značky. Obsahuje 4 dimenze - znalost značky, emocionální hodnocení značky, racionální hodnocení značky a preferenci značky. Výsledný index hodnoty značky je možno sledovat v čase nebo srovnávat s konkurencí.