Metody sběru dat

 • DATAMAR má již od počátku svého vzniku vlastní síť tazatelů a telefonních operátorů, která se neustále rozšiřuje a zkvalitňuje.

 • Dnes máme v celé ČR a SR rozsáhlou vlastní tazatelskou síť.

 • V průběhu posledních let jsme vybudovali ověřený a reprezentativní panel respondentů pro online výzkumy.

Jsme si vědomi toho, že terénní práce je alfou a omegou každého kvalitního výzkumu a proto vkládáme nemalé finanční prostředky do zvyšování kvalifikace našich externích spolupracovníků.

Stejně jako při komunikaci s našimi klienty preferujeme i v oblasti zaškolování tazatelů osobní individuální přístup založený na vzájemné důvěře a partnerství.

Měřítkem naší práce na tomto poli jsou uznávaná pravidla oborové asociace ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research), které jsme členem. Veškeré výzkumy prováděné naší agenturou jsou realizovány na základě kodexů této evropské společnosti. Zvláštní důraz je kladen na anonymitu respondentů ve výzkumu a kontrolu práce tazatelů / operátorů.

Nabízíme Vám různé metody sběru dat. U všech metod využíváme nejnovější technologii a zároveň zachováme všechny profesní standardy kvality.

 


 

 

An indirect method of data collection through our panel of respondents - the participants fill in the questionnaires themselves through an online application on the internet.

Advantages for you:

 • the on-line panel of the company Datamar is a comprehensive representative sample of respondents / internet users.
 • the on-line panel is continuously improved as to the size and quality of acquired information.  
 • the panel is used ONLY as a panel for internet research, it is not used for any other marketing purposes.
 • to ensure maximum representativeness, the panel is checked continuously as to the duplicity of data and verifying the respondent's identity.
 • the recruitment into the ON-LINE panel is made through several channels. Through this system a sufficient diversification is ensured.
  • the key channel is non-internet research - through F2F questioning of our questioners, through CATI questioning in our own call centre. With these channels a 100% verification of the respondent is possible.
  • additionally internet channels are used - mainly snow ball (recommendation). In this case the respondent's identity is verified.

 

A direct method of data collection through our own call centre with a trained team of operators. The questioning takes place online - operators fill in a questionnaire directly into the online application.

Advantages for you:

 • own network of telephone operators (speaking Czech and Slovak, approx.150 external co-workers)
 • own SW systems for the creation of questionnaires
 • training and preparation of telephone operators
 • all DATAMAR operators go through a regular repetitive training and detailed training for each research.
 • multiple systems of control
  • our system of multiple control of the questioners´ work ensures a high quality of data and questioners´ work
  • the system of control comprises of - possibility of listening-in, recording of all carried out interviews, possibility of an on-screen view, control evaluation

 

A direct method of data collection through a network of our trained questioners. The questioning is done online - questioners fill in the questionnaire straight into the online application on the internet.

Advantages for you:

 • own network of questioners in CR and SR in all regions (approx. 3500 external co-workers)
 • own SW systems for the records of questioners and communication
 • training and preparation of questioners
 • all questioners of the company DATAMAR go through a regular repetitive training and a detailed training for each research
 • 3 groups of questioners
  • questioners for research in households and companies
  • questioners for on-line research in households and companies with on-line connection for data collection equipped with laptops
  • VIP questioners for questioning key customers
 • multiple systems of control
  • our system of multiple control of the questioners´ work ensures a high quality of data and questioners´ work.  
  • the system of control comprises of - telephone control of visits (minimum 30%, in the case of suspicion or dubiousness a complex control of the questioner's work is carried out), control of repeated visits, statistic and logical control of data

 

Nepřímá metoda sběru dat prostřednictvím našeho panelu respondentů - účastníci sami vyplňují dotazníky prostřednictvím online aplikace na internetu.

Výhody pro Vás:

 • on-line panel společnosti Datamar je komplexní reprezentativní vzorek respondentů / uživatelů internetu.
 • on-line panel je průběžně zdokonalován jak z hlediska velikosti, tak z hlediska kvality získávaných informací.
 • panel je využíván POUZE jako panel pro internetové výzkumy, není využíván pro žádné další marketingové účely.
 • pro zachování maximální reprezentativity je panel průběžně kontrolován z hlediska duplicity údajů a ověřování identity respondenta.
 • rekrutace do ON-LINE panelu probíhá několika kanály. Tímto systémem je zajištěna dostatečná diverzifikace.
  • klíčovým kanálem jsou neinternetová šetření - prostřednictvím F2F dotazování našich tazatelů, prostřednictvím CATI dotazování ve vlastním callcentru. U těchto kanálů je možné 100% ověření respondenta.
  • doplňkově jsou používány internetové kanály - zejména snow ball (doporučení). V tomto případě je identita respondenta ověřována.

 

 


 

 

Přímá metoda sběru dat prostřednictvím našeho vlastního callcentra se školeným týmem operátorů. Dotazování probíhá online - operátoři vyplňují dotazník přímo do online aplikace.

Výhody pro Vás:

 • vlastní síť telefonních operátorů (česky i slovensky hovořících, cca 150 externích spolupracovníků)
 • vlastní SW systémy pro tvorbu dotazníků
 • školení a příprava telefonních operátorů
 • všichni operátoři společnosti DATAMAR procházejí pravidelným opakujícím se tréninkem a detailním školením ke každému výzkumu.
 • vícenásobné systémy kontroly
  • o náš systém vícenásobné kontroly práce operátorů zajišťuje vysokou kvalitu dat a práce operátorů
  • systém kontroly zahrnuje - možnost náslechu, nahrávky všech realizovaných hovorů, možnost vzdáleného náhledu na obrazovky, kontrolní hodnocení