D - CUSTOMER

Employee insight představuje komplexní pohled na zaměstnance jako interního zákazníka - umožňuje měření jeho spokojenosti, loajality, ztotožnění s cíly a vizemi firmy, etickými kodexy atd.

Index je využíván v kombinaci s CSI. Jeho hlavním přínosem je schopnost změřit sílu emočního pouta - tj. loajalitu zákazníků, hrozba odchodu zákazníků v budoucnu apod.

Index umožňuje sledování celkové spokojenosti zákazníků, jakož i dílčích oblastí spokojenosti. Index je standardizován a umožňuje benchmarkové srovnání s přímou konkurencí nebo celým odvětvím. Důležitá je jeho interpretační hodnota v kombinaci s důležitostí jednotlivých oblastí pro zákazníka. Index umožňuje v kombinaci s CLI kvantifikovat množství loajálních zákazníků, zákazníků ohrožených odchodem apod.

Analýza umožňuje identifikovat vzorce chování cílové skupiny, rozhodovací procesy, impulsy k nákupu.